รายงานประจำปีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2564
รายงานประจำปี 2565