คำนวณอัตราผ่อนชำระ

** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ **
ระบุวงเงินที่ต้องการกู้ (บาท) :
อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) :
ระบุระยะเวลากู้ (ปี) :
คำนวณ
ล้างข้อมูล
อัตราผ่อนต่อเดือน (บาท):