เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
กลุ่มงานเงินทุนหมุนเวียน โทร.0-2430-6865-66 ต่อ 1051 หรือ 1052