ความเป็นมา

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2525 โดยการจัดตั้งดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนฯเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2524 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อต้องการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนและมีความต้องการให้ความช่วยเหลือราษฎร ที่ยากจนและมีความต้องการเงินทุนในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยให้มีรายได้เพิ่มเติมจากอาชีพหลักโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

วัตถุประสงค์

และหัตถกรรมโดยการสนับสนุน ด้านการเงิน สำหรับการจัดหาวัตถุดิบเครื่องมือ อุปกรณ์ การผลิต การจ้างแรงงาน ในการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์
และการให้กู้ยืมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม แก่ราษฎรและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรมในอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว 6 ประเภท ดังนี้

  

1.ราษฎรซึ่งเคยได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและมีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม
2.ราษฎรซึ่งเคยได้รับความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในด้านการตลาด การปรับปรุงรูปแบบ ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ การปรับปรุง
กรรมวิธีการผลิตหรือวิธีปฏิบัติหรือวิธีการจัดการในการดำเนินธุรกิจ และมีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม
3. กลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมมีคณะกรรมการดำเนินงานของกลุ่มพร้อมทั้งมีทะเบียนสมาชิก
จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน และจัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็นหลักฐานโดยมีเขตหรืออำเภอหรือหน่วยงานราชการอื่นที่อยู่ในพื้นที่ที่สนับสนุน
กลุ่มอาชีพนั้นให้การรองรับเป็นหนังสือ
4.ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมมีหุ้นส่วนดำเนินงานของห้างโดยมีหนังสือสัญญาจัดตั้ง
ห้างหุ้นส่วนสามัญแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนพร้อมทั้งใบทะเบียนพาณิชย์เป็นหลักฐาน
5.กลุ่มอาชีพ หรือองค์กรที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพด้าน
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมของราษฎร เช่น องค์การส่วนบริหารตำบล สมาคมกลุ่มเกษตรกร หรือ สหกรณ์ เป็นต้น
6.บุคคลผู้ประกอบอาชีพที่สนับสนุนเกื้อกูลแก่ผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม