"ให้บริการสินเชื่อ เพื่อการส่งเสริมพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน"

 

(1) สนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้สำหรับการประกอบอาชีพแก่ผู้ประกอบการ

(2) บริหารความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการเงินทุนหมุนเวียนฯ

(3) พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการและการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

 

"บริการฉับไว ทำงานโปร่งใส ใส่ใจผู้ประกอบการ"

 

เงินทุนหมุนเวียนฯ มีความมั่นคง ผู้ประกอบการเงินทุนหมุนเวียนฯ มีความเข้มแข็ง การบริหารภายในองค์กร
มีประสิทธิภาพ

 

ด้านที่ 1. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการสนับสนุนปัจจัยเอื้อ

ด้านที่ 2. การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการเงินทุนหมุนเวียนฯ

ด้านที่ 3. การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ