"เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ให้บริการสินเชื่อ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจสู่ความยั่งยืน"

 

(1) สนับสุนด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้สำหรับการประกอบอาชีพแก่วิสาหกิจรายย่อย

(2) พัฒนาองค์ความรู้แก่วิสาหกิจรายย่อยเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

(3) พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการและการดำเนินงานเงินทุนฯ

 

"บริการฉับไว ทำงานโปร่งใส ใส่ใจหาความรู้ เชิดชูองค์กร"

 

(1) เงินทุนหมุนเวียนฯ มีความมั่นคง

(2) ลูกค้ามีความพึงพอใจ

(3) การบริการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ

 

(1) การฟื้นฟูและการพัฒนาลูกหนี้

(2) การขยายฐานลูกค้าใหม่

(3) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน