แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยระยะยาว 3 ปี
แผนปฏิบัติการ ระยะยาว พ.ศ. 2565-2567
แผนปฏิบัติการ ระยะยาว พ.ศ. 2566-2568
แผนปฏิบัติการ ระยะยาว พ.ศ. 2567-2569
แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ประจำปี
แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566
แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567

แผนบริหารความเสี่ยง

คู่มือการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ประจำปี
คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565
คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566

แผนปฏิบัติการดิจิทัล

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว พ.ศ. 2565-2567 และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2565
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว พ.ศ. 2566-2568 และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2566
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว พ.ศ. 2567-2569 และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2567

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว พ.ศ. 2565-2567 และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2565
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว พ.ศ. 2566-2568 และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2566
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว พ.ศ. 2567-2569 และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2567