แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว พ.ศ. 2565-2567 และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2565
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว พ.ศ. 2566-2568 และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2566
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว พ.ศ. 2567-2569 และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2567