คู่มือการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ประจำปี
คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565
คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566